Annemin Defteri

GÜZELLİK SALONLARINDA LAZER EPİLASYON, FOTO EPİLASYON VE IPL İLE EPİLASYON UYGULANMASI YASAKTIR.

Lazer epilasyon, IPL ve foto epilasyon işlemleri insan vücudunda değişiklik yaratabilecek tıbbi işlemlerden olduğundan, tıp eğitimi almamış kişiler tarafından yapıldığında yanık v.s. başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.

Bu nedenle lazer, IPL ve foto epilasyon işlemlerinin sadece tıp eğitimi almış doktorlar tarafından yapılacağı yasalarla düzenlenmiştir.

Yine lazer, IPL ve foto epilasyon cihazları yanlış kullanım sonucu ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden yasalar gereği ancak hastahane, tıp merkezi ve polikliniklerde kullanılabilir.

1. GÜZELLİK SALONLARI, tıbbi müdahalenin yapılabileceği sağlık kuruluşları değildir. Sağlık kuruluşları 15.12.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 4/ğ maddesinde (ATTYÖSK) “tıp merkezi” veya “poliklinikler” olarak tanımlanmış olup, GÜZELLİK SALONLARI SAĞLIK KURULUŞU DEĞİLDİR. Bu nedenle de güzellik salonlarına ruhsat verilmesi ve denetlenmesi Belediyelere verilmiştir.

15.12.2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 39/1 b maddesiyle; 12/5/2003 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” kaldırılmış ve geçici 5. maddesinde ise;

“39. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış olan güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmıştır. Güzellik Salonu adı altında açılan işyerleri 18/5/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılır.

(2) Güzellik salonunda TIP FAKÜLTESİ DİPLOMASI OLAN BİRİ ÇALIŞSA BİLE, TABİP YETKİSİNDE OLAN TIBBİ İŞLEMLER GÜZELLİK SALONUNDA YAPILAMAZ. Bu hususa uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır”
Hükmünü haizdir.

Geçici 4.madde (4) bendine göre “ 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin (12 nci maddede sayılan Lazer Epilasyon dahil ) tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür”
hükmünü haizdir.

Bu alandaki bir önceki Yönetmeliğin ( 12/5/2003 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ) 13/3 fıkrasına 2. bendine göre; güzellik uzmanları,

Epilasyon/Depilasyon Biriminde:

a) Lazer ve foto epilasyon uygulamaları haricinde diğer metotlar ile epilasyon ve depilasyon İşlemleri’ni yapabileceklerdir.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, güzellik uzmanları ve güzellik salonları Lazer ve Foto Epilasyon yapamazlar.

2. 2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve Yönetmelik’te 2010 tarihinde yapılan değişikler incelendiğine, GÜZELLİK SALONLARINDA LAZER EPİLASYON, LAZER VEYA IPL kullanımının yasaklandığı sabittir.

25.07.2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi J bendinde GÜZELLİK SALONLARI düzenlemiştir. J bendi 12 de güzellik uzmanlarının yapabileceği işlemler sayılmış;

12.2- Epilasyon ve depilasyon biriminde

a. Lazer ve foto epilasyon uygulamaları DIŞINDAKİ yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri’ni yapabileceği belirtilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 15’inci maddesinde GÜZELLİK SALONLARINDA YASAK OLAN FAALİYETLER sayılmıştır. Bunlar;

15.3 Güzellik salonlarının reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz.

15.4. Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupuntur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz hükmünü haizdir.

YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE,

-GÜZELLİK SALONLARININ LAZER, LAZER EPİLASYON VE IPL YAPMALARINA HİÇBİR ZAMAN İZİN VERİLMEDİĞİ, BU İŞLEMLERİN GÜZELLİK SALONLARI İÇİN HERZAMAN YASAK OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.

3. Güzellik salonlarında lazer epilasyon, lazer veya IPL kullanılmasının yasak olmasının son derece net olduğu mevzuattaki tüm bu düzenlemelere rağmen, güzellik salonlarının yaptıkları baskının etkisiyle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 31.12.2008 tarihinde, IPL yönteminin uzman hekim olma koşulu aranmadan güzellik uzmanlarınca uygulanmasına olanak sağlayan 49395 sayılı Genelgesini yayınlamıştır. Bu genelgenin açıkça hukuka aykırılığı karşısında Danıştay, derhal Genelge hakkında OYBİRLİĞİ ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay 10. Hukuk Dairesinin; 07.10.2009 tarihinde verdiği E.2009/5600 K. sayılı bu kararı şöyledir:

“…konusunda uzman doktorlar dışındaki kişilerin IPL cihazlarını kullanmasına, foto epilasyon uygulamasına imkan tanıyan dava konusu düzenleme; davalı idarece, cihazın niteliği de araştırılmak suretiyle, uzman hekim olmayan kişilerce kullanılmasının tıbben ve bilimsel olarak sakıncalı olup olmadığı belirlenmeden, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan yürürlüğe konulmuştur. Bu itibarla dava konusu Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları hakkındaki Yönetmeliğin 13.maddesinin 2.fıkrasının “a” bendinin, güzellik uzmanlarının “lazer ve foto epilasyon uygulamaları dışındaki diğer yöntemler ile epilasyon ve depilasyon hizmetlerini yapabileceklerine ilişkin hükmü karşısında dava konusu Genelge bu yönüyle de hukuka uygun değildir. ”
Böylece, Güzellik Salonlarında Lazer, Lazer Epilasyon, IPL ve Foto Epilasyon hizmeti verilmesine dair yasak, yargı kararıyla da tescil edilmiştir.

Bu düzenlemeler doğrultusunda Danıştay’ın konu hakkında verdiği Yürütmenin Durdurulması kararının hemen ardından Sağlık Bakanlığı da 81 ilin valiliğine yazı göndererek;

“…İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler” başlıklı 15 inci maddesinde “Güzellik salonlarının reklam diğer tüm tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz.

Güzellik uzmanlarının tıbbi amaçlı olmayan IPL cihazlarını kullanabileceğine dair ….sayılı genelgemizin Danıştay … sayılı Kararı ile yürütmesinin durdurulduğu … yazımız ile bildirilmişti.

Bu bağlamda ilinizde faaliyet gösteren güzellik salonlarında mevzuata aykırı olarak lazer ve foto epilasyon uygulamalarının yapılıp yapılmadığının belediyeler ile koordineli olarak denetlenmesi, mevzuata aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması hususunda Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” demiştir.

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığımız hukuki sebeplerle, Güzellik Salonlarında Lazer epilasyon, foto epilasyon ve IPL cihazları ile epilasyon yapmak yasaktır.

Durumu Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

OPİD
Özel Poliklinik İşletmecileri Derneği
www.opid.info

12. madde tabiplerce yapılması zorunlu tıbbi işlemler : “…b) Lazer, krioterapi, koterizasyon, intradermal enjeksiyon metodları ile siğil, skar dokusu gibi oluşumların cilt yüzeyinde eksizyonu…
d) Lazer cihazı, %35’lik oranın üzerindeki alfa hidroksil asitler ve türevlerinin kullanımı ile derin peeling işlemleri…

Buradan da anlaşılmaktadır ki güzellik uzmanları ve güzellik salonları Lazer ve Foto epilasyon yapamazlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Günlük Burçlar
Döviz Bilgileri
ALTIN 458,378
DOLAR 7,6902
EURO 8,9684
BIST 1102,29